Krutt

 

Krutt tilhører stoffgruppen eksplosiver som frigjør varme og gass etter at det er aktivert. Det består av et stoff som avgir oksygen (surstoff) og et annet som tjener som brensel, eller av kjemiske forbindelser som utfører begge disse funksjonene.

Allerede ca. år 900 kjente man i Kina til svartkrutt. Svartkrutt består av kaliumnitrat (oksygengiver) og en blanding av svovel og trekull (brensel). Dette stoffet er fremdeles i bruk og har vært en viktig komponent i en rekke produkter Raufoss Ammunisjonsfabrikker har produsert helt fra starten i 1896 og fram til dags dato. Det ble imidlertid utviklet nye kruttyper, såkalte røyksvake krutt. Disse består av nitrocellulose alene eller i kombinasjon med nitroglyserin og brukes i håndvåpen, kanoner og raketter. I tilegg til disse er det utviklet nye typer krutt som i prinsippet tilhører samme type som svartkrutt. Det vil si at de er inhomogene. Brenselet (svovel og trekull) er erstattet av polymerer, for eksempel polysulfid, polyuretan eller polybutandien, mens nitratet delvis er erstattet av perklorater.

Fordi kruttet brenner uten tilgang på oksygenet fra lufta er det forbundet med stor fare å produsere krutt. Dersom det blir aktivert ved friksjon eller statisk elektrisitet, forløper forbrenningen raskt uten bruk av oksygen fra luft og under utvikling av sterk varme, store gassmengder og dermed høyt trykk. Gjennom tiden har det skjedd enorme ulykker, og dessverre også ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker der mange menneskeliv har gått tapt gjennom årene. Ettersom kunnskap om kruttets egenskaper har økt, er ulykkesfrekvensen blitt tilsvarende lavere.

Krutt har vært og er fortsatt en nødvendig komponent i produkter som lages på Raufoss (Nammo). Det kan trygt hevdes at kruttet har vært en bærebjelke for stedet og befolkningen. Ingenting tilsier at betydningen vil avta i årene framover.

Historisk Senter. Raufoss ASA. Kjell Ole Varmo

Relevante bilder

Programmering og web design levert av Maxus Media & Sowftare v/ Sven Ryen